Adobe Creative Cloud 5.7.1.1

Adobe Creative Cloud 5.7.1.1

Adobe Systems Incorporated – Shareware – Windows Mac
ra khỏi 26 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe Creative Cloud là một dịch vụ dựa trên thành viên cung cấp cho người dùng quyền truy cập để tải về và cài đặt Adobe creative máy tính để bàn ứng dụng. Creative Cloud cũng bao gồm các dịch vụ trên Internet mới và cho phép việc phân phối các tác động cao kinh nghiệm nội dung như trang web tương tác và tạp chí kỹ thuật số cảnh quan tuyệt đẹp trên màn hình và các thiết bị.

Tổng quan

Adobe Creative Cloud là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.692 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Creative Cloud là 5.7.1.1, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/06/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 5.7.1.1, được sử dụng bởi 37 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Creative Cloud đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Người sử dụng của Adobe Creative Cloud đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Creative Cloud!

Cài đặt

người sử dụng 12.692 UpdateStar có Adobe Creative Cloud cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản